barKeepers

social art project

2013 Molotowbar

wachtmeister mod
wachtmeister echt
thresenboden molo
thresenboden echte
thresen frontal mod
thresen frontal echt
thresen draufsicht mod
thresen draufsicht echte
seite rechts mod
seite rechts echt
seite links mod
seite links echt
kein abriss modkein abriss echteingangeingang moddj moddj echt